วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กลอนน้อยใจ 16

เ ลิ ก กั น เ ถ อ ะ น ะ ค น ดี
ใ น เ มื่ อ วั น นี้ เ ธ อ ไ ม่ เ ห มื อ น เ ก่ า
ใ น เ มื่ อ เ ธ อ ลื ม ค ว า ม ผู ก พั น ธ์ ข อ ง เ ร า
ใ น เ มื่ อ เ ธ อ ค น เ ก่ า ห า ย ไ ป
วั น นี้ เ ธ อ เ ป็ น ใ ค ร ฉั น ไ ม่ รู้
เ เ ค่ อ ย า ก รู้ ค น เ ก่ า ไ ป อ ยู่ ไ ห น
ค น ที่ เ ค ย ผู ก พั น ธ์ กั น ทั้ ง หั ว ใ จ
ค น ที่ บ อ ก รั ก ฉั น ม า ก ม า ย
เ เ ล ะ จ ะ ดู เ เ ล ฉั น ต ล อ ด ไ ป น า น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น